وجه تسمیه شهریگ

شهریگ:

·       پسوند "یگ" یا "یک" از پسوندهای رایج در زبان فارسی پهلوی و نشان دهنده نسبت و انتساب بوده است. از این رو، شهریگ به معنای "منسوب یا منتسب به شهر" می باشد.

·       شهریگ { شَ }، شهریک، کسی بوده که سهری در زیر فرماندهی او بوده و او را از میان طبقه دهقانان اختیار می نمودند. حاکم شهر، یکی از اصناف حکام ایالات در دوره ساسانی. رجوع به ترجمه فارسی ایران در زمان ساسانیان صفحات 87،86،183،161 و تاریخ حقوق علی آبادی و شهربان و شهرگ شود."(لغت نامه دهخدا)*

·       "ایران در دوره ساسانی به چهار بخش یا "کوست" و بر اساس چهار جهت جغرافیایی تقسیم می شد:

·                   خورآسان یا خورآیان(جایی که خورشید طلوع می کند) شامل خراسان، خوارزم، بخارا، سغد، گرگان، سیستان و بلوچستان و ولایات شرقی کشور.

·                   خوربران (جایی که خورشید به آنجا می رود) شامل عراق، کرمانشاه، کردستان و دیگر ولایات غربی کشور.

·                   باختر (به معنای شمال) شامل آذربایجان و ارمنستان، گرجستان و قفقاز و تپورستان (مازندران) و دماوند.

·                   نیمروز (جنوب) شامل خوزستان، پارس، کرمان، سکستان و سند که ریاست هر یک از آنها با یک مرزبان یا ساتراپ ( حاکم و استاندار) بود. مرزبان را سورن می گفتند. ایالات به مناطقی تقسیم شده و هر قسمت یک استان خوانده می شد. هریک از بخشهای کوچک استان را شهر، و حاکم نشین آن را شهرستان می نامیدند. حکومت شهر با <<شهریگ >> بود که از میان دهقانان برگزیده می شد".**

*لغت نامه دهخدا.

**شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1384، صص191-192.