گروه مدیریت و کنترل پروژه

زمينه­ هاي فعاليت:

 • مدیریت طرح و اجراء و عاملیت چهارم پروژه­ های اجرایی
 • مدیریت منابع مالی پروژه­های اجرایی
 • مدیریت پروژه­ ها بر اساس استاندارد PMBOK، مشتمل بر:
  • مدیریت یکپارچگی پروژه
  • مدیریت محدوده پروژه
  • مدیریت زمان پروژه
  • مدیریت هزینه پروژه
  • مدیریت ارتباطات پروژه
  • مدیریت ریسک پروژه
  • مدیریت تدارکات پروژه
  • مدیریت بازاریابی و فروش
  • مدیریت تبلیغات و اطلاع­ رسانی پروژه
 • کنترل و نظارت فنی بر فرایند طراحی، اجراء و بهره­ برداری پروژه
 • کنترل کیفی خروجی­های بخش­های اجرایی پروژه
 • کنترل و مدیریت پروژه­ های در دست انجام شرکت با استفاده از نرم ­افزار­های تخصصی