گروه نقشه ­برداری و سیستم اطلاعات جغرافیایی

زمينه­ هاي فعاليت:
 • سيستم اطلاعات مكاني
 • شناخت، نيازسنجي، طراحي، نصب و توسعه سيستم­هاي GIS و بانك هاي اطلاعات مكاني
 • رقومي سازي نقشه ها و ساير اطلاعات مكاني
 • طراحي زيرساخت هاي اطلاعات مكاني
 • طراحي و اجراء پايگاه اطلاعات
 • اجرای سيستم هاي اطلاعات زميني و سيستم هاي مديريت پايگاه داده
 • سنجش از دور و فتوگرامتري
 • تهيه نقشه­ هاي موضوعي و كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره­ اي و عكس­ هاي هوايي
 • تهيه مدل رقومي زميني
 • تهيه نقشه هاي شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعي و ... از روي مدل رقومي
 • ثبت هندسي تصاوير ماهواره اي با استفاده از GIS
 • نقشه برداري زميني و تهيه نقشه هاي رقومي و پلانيمتري